Voor een aantal beroepen geldt dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering enkel wordt geaccepteerd wanneer de ondernemer gebruik maakt van leveringsvoorwaarden. In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van de standaardvoorwaarden DNR-2011. Wij hebben de mogelijkheid om te kiezen voor Markel of Liberty (eigen product van SUREbusiness) als verzekeraar bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Wanneer je enkel DNR-2011 gebruikt zijn beide aanbieders passende partijen. Wanneer jij ook afwijkt van DNR-2011 adviseren wij om de verzekering bij Liberty af te sluiten. De dekking die Markel aanbiedt is een stuk beperkter dan de dekking die Liberty aanbiedt.


Voorwaarden Markel bij afwijken

De voorwaarden van Markel luiden als volgt wanneer jij afwijkt van DNR-2011:

Indien in geval van schade blijkt dat er wordt afgeweken van DNR-2011 zal de schade worden vergoed tot het bedrag waarvoor verzekerde op grond van de (wel) overeengekomen algemene voorwaarden aansprakelijk is. De door verzekeraar te vergoeden schade zal echter nooit het bedrag te boven gaan dat zou zijn vergoed in het geval DNR-2011 onverminderd zou zijn overeengekomen, waarbij de omvang van de door verzekeraar te vergoeden schade per opdracht beperkt is tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van €1.000.000,00.


Dat betekent dat de vergoeding van de schade door Markel gemaximaliseerd is tot de advies-/uurkosten die jij bij de opdrachtgever in rekening brengt, met een maximum van €1.000.000,-.


Voorwaarden Liberty bij afwijken

De voorwaarden van Liberty wijken iets af van de reguliere voorwaarden wanneer jij afwijkt van DNR-2011. Bij het afsluiten van de verzekering krijg je naast de reguliere voorwaarden van Liberty SUREbusiness ook bijzondere voorwaarden. Hierin staat waar je aan moet voldoen wanneer je afwijkt van DNR-2011. Een belangrijk verschil is het eigen risico. Bij hanteren van DNR-2011 is het eigen risico bij schade € 1.000,-, Wanneer jij afwijkt van DNR-2011 is het eigen risico € 2.500,-.


De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij afwijkt van DNR-2011, deze vind je ook onder artikel 2.2 van de bijzondere voorwaarden van Liberty:

- De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer het Verzekerde bedrag per Aanspraak overschrijden;
- De vervaltermijn van de aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot maximaal 10 jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd;
- Onder het begrip Schade wordt tevens indirecte schade verstaan. Onder schade wordt echter nimmer begrepen winst-, rentederving en imagoschade.
- De overeenkomst dient gebaseerd te zijn op een inspanningsverplichting;
- De ingangsdatum van de overeenkomst met de opdrachtgever is gelegen na de ingangsdatum van de Verzekering;
- De overeenkomst is gebaseerd op Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen te beslechten;
- De aansprakelijkheid uit de overeenkomst is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming op grond van de wet of uit overeenkomst waarbij een ingebrekestelling door de opdrachtgever verplicht blijft.


Onder DNR-2011 vallen de volgende voorwaarden:

    -     De Nieuwe Regeling (DNR); en/of 

    -     De Consumentenregeling (CR); en/of 

    -     Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR); en/of 

    -     Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau (RVOI).


Conclusie

Indien je gebruik maakt van de leveringsvoorwaarden van DNR-2011, maar hier wel regelmatig van afwijkt, dan raden wij je aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Liberty aan te vragen. Wijk je nooit af van je leveringsvoorwaarden, dan kan je ook kiezen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel. De kosten van Liberty zijn iets hoger, maar dan ben je wel beter verzekerd en daar gaat het uiteindelijk om. Vraag hier een premieberekening aan.