Wij krijgen veel vragen van de verschillende kanten wie aansprakelijk is bij schade veroorzaakt door werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers.  In dit blog gaan we hier dieper op in.


Als een werknemer een fout maakt, ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de aangerichte schade. Dit geldt ook voor schade die de werknemer zelf oploopt. Dit is ook het geval als je tijdelijk personeel inhuurt of gebruik maakt van vakantiewerkers.

De enige uitzondering: er is sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.


Zorgplicht

Als werkgever heb je te maken met zorgplicht. De wettelijke zorgplicht bepaalt dat de werkgever alles moet doen dat ‘redelijkerwijs’ nodig en mogelijk is om te voorkomen dat werknemers schade lijden in de uitoefening van het werk. Dat geldt voor werkruimten, materialen, werktuig, gereedschappen, maar ook voor aanwijzingen en voorlichting. Wordt hier niet aan voldaan, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de (fysieke en/of psychische) schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Bij vakantiewerkers weegt de zorgplicht nog zwaarder. De werkgever  moet deze doorgaans jonge en onervaren werknemers extra voorlichten en opleiden, en speciale risico’s voor vakantiewerkers opnemen in de RI&E.


Werkzaamheden door uitzendkrachten

Uitzendkrachten worden in zekere zin gelijk gesteld met werknemers. Schade die door de uitzendkracht wordt toegebracht is doorgaans niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van het uitzendbureau. De uitzendkracht werkt, net als een werknemer, in opdracht van iemand. Degene die de opdracht voor het daadwerkelijk uitvoeren van het werk geeft, is dan ook risico aansprakelijkheid.


Wat als je gebruik maakt van zzp’ers

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die ontstaat door toedoen van hulppersonen die hij of zij heeft ingeschakeld. In de praktijk zie je dat de opdrachtgever de opdrachtnemer in eerste instantie aansprakelijk stelt. Zij zijn immers een overeenkomst aangegaan. De verzekeraar van de opdrachtnemer zal in nagenoeg alle gevallen de aansprakelijkheid beoordelen en zo nodig tot uitkering overgaan. Wel zal de verzekeraar proberen de schade te verhalen op de zzp’er.
 Als je voor de uitvoering van een opdracht gebruikmaakt van een hulppersoon, zorg er dan voor dat je met deze hulppersoon ook goede, schriftelijke afspraken maakt, waarbij de onderlinge aansprakelijkheid geregeld wordt. Let er bij het aangaan van afspraken op dat je geen overeenkomst tekent, waarbij de mogelijkheid om schade te verhalen, niet meer mogelijk is.


Wat als de zzp’er zelf schade oploopt

Nu is sprake van een andere situatie: Of de opdrachtnemer aansprakelijk is, hangt echt af van de positie en werkzaamheden van de zzp’er binnen de onderneming. Vallen bijvoorbeeld de verrichte werkzaamheden onder de normale bedrijfsuitvoering van onderneming? Is er sprake van een gezagsverhouding, in die zin dat (leidinggevende binnen) onderneming zeggenschap heeft over de wijze waarop de zzp’er zijn werkzaamheden uitvoert? Als dit alles het geval is, dan kan de zzper, vaak met succes, de onderneming aansprakelijk stellen.


Om de risico’s af te dekken, adviseren wij een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) af te sluiten. Deze verzekering dekt de meeste schade die werknemers zelf oplopen, of toebrengen aan derden. Het kan gaan om persoonlijk letsel, maar ook om materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies.