Wat naast (goede) leveringsvoorwaarden minstens zo belangrijk is, is om helder te hebben met welke verplichtingen jij rekening moet houden voordat jij een overeenkomst sluit, voorkomen is beter dan genezen.


Aanneming van werk of overeenkomst van opdracht, dit zijn de vormen van dienstverlening die het recht kent en waarop de regels dus ook van toepassing zijn. Er kan juridisch gezien verschil zitten in de regels afhankelijk van het soort dienstverlening. Daarnaast is er een verschil of de dienst geleverd wordt aan een consument of aan een ondernemer. Eerst zullen wij het verschil toelichten tussen aanneming van werk en overeenkomst van opdracht.

 

Aanneming van werk

Aanneming van werk heeft betrekking op overeenkomsten waarin de arbeid, het werk, stoffelijk resultaat heeft. Het resultaat van het werk is dus tastbaar ofwel zichtbaar. Denk hierbij aan schilders werkzaamheden, het repareren van een auto, een woning verbouwen enzovoort.

 

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht is eigenlijk alles wat aanneming van werk niet omvat. Overeenkomst van opdracht heeft betrekking op werk waarvan het resultaat niet stoffelijk is, het is niet tastbaar of zichtbaar. Denk aan een accountant, een notaris, een personal assistent of een mediator. Het resultaat is er wel degelijk maar het is niet tastbaar.


In welke categorie hoor jij?

Het is van belang om te weten in welke categorie jouw dienstverlening valt omdat dit van invloed kan zijn op jouw aansprakelijkheid. Klik hier voor de verschillende soorten diensten.

 

Wanneer een schilder een huis verft en per ongeluk de muren blauw verft in plaats van rood zoals afgesproken is het duidelijk dat de dienst niet goed is geleverd. De schilder zal dan ook een oplossing moeten bieden voor het probleem, bijvoorbeeld de muren opnieuw verven. Maar hoe zit dat wanneer jij als jurist of advocaat een dienst levert. Dat jij een zaak niet wint, wil niet zeggen dat jij je werk niet goed hebt gedaan. Wanneer er sprake is van aanneming van werk, is er sprake van een resultaatverplichting, jij moet de dienst leveren zoals afgesproken. Wanneer er sprake is van overeenkomst van opdracht is er sprake van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat jij je werk zo goed als mogelijk uitvoert. Op welke wijze jij een oplossing biedt voor een dienst die niet goed/niet volgens afspraak is geleverd, kan je vastleggen in jouw leveringsvoorwaarden. Ook kan je hierin opnemen binnen welke termijn jouw klant aan moet geven dat hij niet tevreden is over de dienstverlening, deze termijn is afhankelijk van het soort werk en moet redelijk zijn. Zie onderstaande voorbeelden:

 

 • Een schilder verft de muren blauw in plaats van rood zoals afgesproken. Wanneer jouw klant pas na een jaar aangeeft niet tevreden te zijn over de dienst zal dit niet meer als redelijk worden gezien. Immers, de klant heeft een jaar lang tegen de blauwe muren aangekeken, het is niet redelijk om na een jaar pas te melden niet tevreden te zijn omdat de klant voldoende tijd heeft gehad na de oplevering van het werk om het kleurverschil te constateren.
 • Een aannemer verbouwt een badkamer. Na drie maanden gaat er een leiding lekken die niet goed is aangesloten, door het stromende water heeft de klant ook schade aan het laminaat in de ruimte naast de badkamer. Hier is het wel redelijk dat de klant een tijd na oplevering de aannemer aanspreekt. Dit omdat hij pas na 3 maanden kon zien dat de dienst niet goed is geleverd.
 • Een mediator begeleidt een echtpaar tijdens een scheiding. De mediator heeft er alles aan gedaan om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanwege de hoge spanningen tussen het stel is de relatie na de scheiding niet goed en hebben zij de dienstverlening van de mediator niet als toegevoegde waarde ervaren. Aangezien de mediator alles heeft gedaan wat mogelijk is, is het aannemelijk dat er is voldaan aan de inspanningsverplichting en is er hoogstwaarschijnlijk ook geen sprake van een ondeugdelijke dienst.
 • Een advocaat neemt een zaak aan. De zaak bij de rechter is verloren, de klant wil in hoger beroep. Omdat de advocaat de benodigde stukken niet op tijd heeft ingeleverd, is er geen hoger beroep meer mogelijk. Hier is er wel sprake van een ondeugdelijke dienst. Niet omdat de zaak verloren is maar omdat de stukken niet tijdig zijn ingeleverd, de advocaat hoort hier zorg voor te dragen.

 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dus dat er tal van voorbeelden en situaties zijn die allemaal een andere mate van redelijkheid kennen. Daarom zijn er in de wet ook geen vaste termijnen vastgelegd voor het leveren van een dienst anders dan dat de levering binnen een redelijke termijn voldaan dient te worden. Of de dienst goed is geleverd, is afhankelijk van de bevindingen van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Waar moet je op letten?

Hieronder vind je een aantal regels die gelden bij aanneming van werk:

 • De aannemer moet de opdrachtgever in kennis stellen wanneer het werk opgeleverd wordt;
 • De opdrachtgever keurt het werk binnen een redelijke termijn goed of hij wijst het af;
  • De aanvaarding kan onder voorbehoud dat eventuele gebreken worden hersteld;
  • Afwijzing moet met opgaaf van reden;
  • Wanneer de kant het werk niet binnen redelijke termijn beoordeeld (niets laat horen) geldt dit ook als aanvaarding; 
 • Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd;
 • Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever;
 • De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (blauwe muur en rode muur).

 

Hieronder vind je een aantal regels die gelden bij overeenkomst van opdracht:

 • De opdrachtgever is verplicht te betalen voor de geleverde diensten, wanneer er geen vaste prijsafspraak is, dient de prijs redelijk te zijn. Hier moet worden gekeken naar loonkosten, materiaalkosten en onkosten. Deze kosten moeten vergeleken worden binnen de bedrijfstak waarin de opdrachtnemer zich bevindt;
 • De opdrachtnemer moet de opdrachtgever in kennis stellen wanneer het werk klaar is;
 • De opdrachtnemer moet instructies van de opdrachtgever opvolgen;
 • De opdrachtnemer moet voldoen aan de inspanningsverplichting (zich opstellen als een goede opdrachtnemer);
 • De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van het werk en de ontwikkelingen.

Zeker dit laatste punt is voor beide partijen erg belangrijk. Wanneer de opdrachtgever aan zou geven dat er door de opdrachtnemer niet is voldaan aan de inspanningsverplichting is dit voor de opdrachtnemer iets om op terug te vallen. Immers, als je de opdrachtgever geïnformeerd houdt is het lastiger voor de opdrachtgever om achteraf aan te geven dat het werk niet naar behoren is uitgevoerd.

 

Wanneer het gaat om dienstverlening (aanneming van werk of overeenkomst van opdracht) verschuift de bewijslast na het moment van oplevering van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever. Tijdens het werk heeft de opdrachtgever voldoende tijd om aan te geven dat het werk niet naar behoren/ niet volgens afspraak wordt uitgevoerd. De opdrachtgever moet dit zo spoedig mogelijk aangeven. Is de opdrachtnemer het hier niet mee eens dan zal hij moeten kunnen aantonen dat hij het werk wel volgens afspraak doet alvorens hij verplicht is het te wijzigen/aanpassen/herstellen. Kan de opdrachtnemer dit niet dan zal de opdrachtgever in het gelijk worden gesteld en moet de opdrachtnemer hier gevolg aan geven. Na oplevering van het werk geldt de regel: wie stelt, bewijst. Als de opdrachtgever na oplevering van mening is dat het opgeleverde dan wel niet goed is, dan wel gebreken vertoont zal hij dit zelf moeten bewijzen wil hij dat de opdrachtnemer verplicht is een kosteloze oplossing te bieden.