Er is veel wet- en regelgeving rondom het leveren van diensten en producten. Zo staan er in de wet allerlei regels rondom betalingen, het niet of niet tijdig leveren van een product, hoe je de wederpartij moet laten weten dat jij de gemaakte afspraken niet na kan komen en wie er aansprakelijk is voor eventuele schade/tekortkomingen na het leveren van een dienst of product.

 

Deze wettelijke bepalingen zijn een handvat, maar niet alles omvattend. In het verbintenissenrecht, waar alles rondom contracten, productaansprakelijkheid en dienstverlening wordt besproken, staan allerlei regels waar contractpartijen zich aan dienen te houden. Veel van deze regels bestaan uit “aanvullend recht”. Aanvullend recht houdt in dat jij zelf de ruimte hebt om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst samen met jouw contractpartij afspraken te maken. Deze afspraken kan jij vastleggen in jouw leveringsvoorwaarden, zo is het vooraf voor iedereen duidelijk onder welke voorwaarden een overeenkomst wordt aangegaan. 

Het kan voorkomen dat jij voorafgaand aan de overeenkomst afspraken maakt met jouw klant. Het kan ook voorkomen dat er weinig tot geen afspraken zijn gemaakt over de (op)levering van jouw dienst of product. De laatste situatie zorgt geregeld voor conflicten, onduidelijkheden en aansprakelijkheidsclaims. Bij een gebrek aan afspraken geldt het aanvullend recht als een stelsel aan regels die gelden omdat jij zelf geen regels hebt vastgelegd. 

 

Het is belangrijk om leveringsvoorwaarden te hanteren. Deze kunnen jouw helpen op het moment dat jij een geschil hebt over de levering van een product of dienst. Een groot voordeel van het hebben van leveringsvoorwaarden is dat jij jezelf kan beschermen, zo kun je jouw aansprakelijkheid middels de leveringsvoorwaarden beperken. Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid is niet toegestaan. Dit wordt een exoneratiebeding genoemd en is wettelijk verboden. In dit artikel, en een aanvullend artikel, zullen wij een aantal regels toelichten waaraan jij je als ondernemer moet houden. Zo wordt het duidelijk welke aansprakelijkheidsbeperkingen jij wel en niet mag opnemen in de leveringsvoorwaarden.

 

Leveringsvoorwaarden zijn wettelijk niet verplicht. Veel verzekeraars vragen hier wel om of verplichten dit zelfs wanneer jij een aansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten. Daarnaast is het een stukje zelfbescherming.