Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om het vermogen van een bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon te beschermen. Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit houdt in dat eenieder met zijn privévermogen voor de gehele schade aansprakelijk kan worden gesteld, ook wanneer de schade door een medebestuurder of -commissaris is veroorzaakt en niet door jezelf. 


Wanneer is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?  

Er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer er een (rechts)handeling is verricht door een bestuurder van de rechtspersoon waarvoor zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Onderstaand vind je een lijst met voorbeelden: 

- Onbehoorlijk bestuur -> Risicovolle beslissingen/ verwaarlozing administratie; 

- Onrechtmatige daad (art 6:162 BW) 

  • Kort gezegd houdt dit in dat jij een onrechtmatige handeling verricht die jou kan worden toegerekend. Deze handeling veroorzaakt schade aan een ander. Tussen jouw handelen en de schade dient nauw verband te zijn. Onrechtmatige handeling wil zeggen dat jij inbreuk maakt op iemands recht, bijvoorbeeld spullen (onbedoeld) kapot maken. 

- Het bedrijf niet inschrijven bij de KvK na de oprichting bij de notaris. De bestuurder is dan met zijn privévermogen aansprakelijk.