Kort samengevat:

  • Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit; en
  • Een aansprakelijkheidsverzekering (WEGAS) dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering waarbij een bepaalde som is verzekerd. Deze som wordt uitgekeerd wanneer iemand door een ongeval algeheel of blijvend zijn of haar functies verliest. Het gaat om een van te voren vastgestelde verzekerde som. Dat betekent dat daarmee niet altijd de volledig geleden schade wordt vergoed.

Ongevallenverzekering bij bedrijfsongeval

Stel: een werknemer wordt het slachtoffer van een bedrijfsongeval, waarbij hij/zij oogletsel aan het linkeroog oploopt en het zicht in het linkeroog heeft verloren.


In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering wordt vaak aansluiting gezocht bij een invaliditeitsschaal. Voor algeheel verlies van lichaamsdelen wordt een percentage van de verzekerde som toegekend. Bij blijvende invaliditeit van één oog gaat het bijvoorbeeld om 33% van de verzekerde som.

De verzekerde som is van tevoren vastgesteld. Laten we de verzekerde som vaststellen op € 20.000,00. Bij blijvend verlies van één oog krijgt de werknemer op grond van de polisvoorwaarden slechts een eenmalig bedrag van € 6.600,00 toegekend (33% maal € 20.000,00).


Andere kosten

Andere kosten voor genezing en herstel (eigen risico, protheses, jaarlijkse controles oogarts etc) en bijvoorbeeld inkomstenderving komen niet voor vergoeding in aanmerking.


Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WEGAS)

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van een slachtoffer (tot het verzekerde bedrag, dit is doorgaans € 2.500.000,-).

Aansprakelijkheidsverzekering bij bedrijfsongeval

Indien een derde aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, kan op grond van een (eventuele) aansprakelijkheidsverzekering de volledige schade worden verhaald. Daaronder vallen dus wel alle kosten voor genezing en herstel, eventuele mantelzorg en huishoudelijke hulp, hulp bij het klussen in en om de woning en de gederfde inkomsten.

Is de werknemer arbeidsongeschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden? Dan zal worden geïnventariseerd welke inkomsten de werknemer in de situatie zonder ongeval zou hebben verkregen. Deze gemiste inkomsten zullen ook voor vergoeding in aanmerking komen.