Hoewel in de offerte meestal geen verplichting (voor dekking) tot het gebruik van algemene voorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers is opgenomen, gaat de verzekeraar er vanuit dat je in de regel voor rechtstreekse opdrachten (niet via tussenkomst / interimmanagementbureau) wel jouw algemene voorwaarden overeenkomt met je opdrachtgevers; vanuit het oogpunt van risicobewustzijn en risicomanagement.


Het is belangrijk in je algemene voorwaarden de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen op te nemen:

  1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis (nooit een resultaatsverbintenis opnemen).
  2. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.
  3. Een forum- en rechtskeuzebeding (Nederlandse rechter/ Nederlands recht).

De algemene voorwaarden moeten, om deze juist overeen te komen, bij elke opdracht in het offerte stadium en uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht aan de opdrachtgever worden overhandigd en/of toegezonden (kenbaar gemaakt).


Naast de algemene voorwaarden is het van belang om in een heldere opdrachtomschrijving de taken en verantwoordelijkheden van de interim-manager/professional vast te leggen.


In situaties waarbij je genoodzaakt bent de algemene (inkoop) voorwaarden van jouw opdrachtgever te accepteren raden wij je aan goed te beoordelen of deze algemene voorwaarden passend zijn voor jouw werkzaamheden en een redelijk in verhouding tot je opdracht staan met betrekking tot aansprakelijkheid voor fouten (risico). Raadpleeg in zo’n geval een specialist (jurist, branchevereniging).


Lees meer hierover ook in onze uitgebreide blog over algemene voorwaarden en aansprakelijkheid.


Het bovenstaande is geschreven uit verzekeringstechnisch oogpunt; het is geen juridisch advies op het gebied van aansprakelijkheid


Mocht je wel juridisch advies nodig hebben, maak dan gebruik van de Juridische Adviesdesk