De Construction-All-Risks (CAR) verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken:

  • Voor het werk zelf,
  • Het hulpmaterieel,
  • Reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever,
  • Transport en
  • Aansprakelijkheid.

Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofeachtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.


De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers, enzovoort).


Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.


Uitgesloten zijn de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).